donderdag 15 december 2011

Oude tijden komen niet meer terug

Oude tijden komen niet meer terug. Dat is de visie van Peter van Solinge, partner bij Groen van Solinge & Partners, een gespecialiseerd bureau voor de bemiddeling in senior pensioen, actuariële en risk functies. ´De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en die raken zowel de pensioensector, als de woonsector en niet te vergeten de zorgsector. Een bijzondere dynamiek waarvoor bijzondere mensen nodig zijn .´ Hij zet de ontwikkelingen hieronder op een rij.


Interview

Oude tijden komen niet meer terug. Nieuwe marktordening biedt kansen!
Interview met Peter van Solinge, partner Groen van Solinge & Partners

'Tijdens het onlangs gehoudens congres van de Pensioenfederatie spraken hoogleraren Arnoud Boot en Freddy van den Spiegel over de aanstaande 'fundamentele herinrichting van de financiële sector' en 'een nieuwe wereld.... waarin rekening moet worden gehouden met onverwachte ontwikkelingen'. De tijden van vòòr Lehman Brothers komen niet meer terug.'

Ontwikkelingen
'Ook op pensioengebied volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op: een nieuwe vakbeweging is in wording, jongerenorganisaties hebben zich apart georganiseerd in pensioenopstand.nl, inmiddels 3 PPI's met een vergunning en nog eens minimaal 4 aanstaande (met mogelijk verrassende grote nieuwe namen), meer onafhankelijken in pensioenfondsbesturen en toezicht, een sterk veranderend (pensioen)distributielandschap, eenvoud van regelingen/beleggingen (mooie uitspraak van Boot: 'complexiteit is een teken van zwakte'), transparantie van kosten voor alle bij pensioen betrokken partijen, flexibilisering van de arbeidsmarkt, invoering vitaliteitssparen......'

Openbreken pensioenakkoord
'Nederland moet nog meer bezuinigen en het bereikte pensioenakkoord zou ook om die reden opengebroken kunnen worden (sneller naar 67 of misschien wel 70). Een andere reden voor het openbreken kan zijn dat de eisen van Solvency II in de hernieuwde Pensioenfondsenrichtlijn op pensioenfondsen worden toegepast en dat daardoor voor de zachte pensioenrechten uit het Pensioenakkoord toch een solvabiliteit en voorziening moet worden aangehouden alsof het keiharde rechten zijn.'

'Kortom: in een sterk veranderd arbeids- en economisch klimaat lijkt een fundamentele verandering van het pensioenstelsel op zijn plaats.
Er wordt wel gesproken over een nieuw akkoord van Wassenaar, waarin 'de polder' (wij zijn benieuwd hoe die er over enige tijd uit zal zien) tot nieuwe afspraken in de tweede pijler moet zien te komen. Behoud van collectieve oplossingen met daarbinnen diverse vormen van solidariteit en tegelijkertijd kostenbeheersing zijn zeer gewenst.'

'Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de stijgende zorgkosten en de veranderende woningmarkt. 'Ons huidige pensioen- en zorgstelsel is niet langer houdbaar'. Dat is de rode draad van de vele gesprekken die wij voeren met specialisten en beleidsmakers van grote marktpartijen in de pensioensector en de inhoud van presentaties tijdens congressen en seminars.'

Sociaal zekerheidsstelsel
'Nu de veranderingen zich in hoog tempo aankondigen en er meer draagvlak lijkt te zijn over het niet langer houdbaar zijn van het huidige sociale zekerheidsstelsel, komt de vraag op hoe het nieuwe stelsel eruit moet komen te zien. Het is zeer gewenst dat de discussie hierover breed maatschappelijk gevoerd gaat worden. Dat is veelomvattend en vereist scenario denken. Scenario's die uiterst complexe denkexercities vergen. Een bijdrage vanuit de volle breedte van de samenleving is noodzakelijk. Niet alleen vanuit de heersende marktorde en expertise, maar vooral ook daarbuiten.'

Had de pensioen-, zorg- en woonsector (ten onrechte) een wat saai imago, die tijd is voorbij. Er liggen enorme uitdagingen in het uitwerken van het nieuwe sociale zekerheidsstelsel (publiek/privaat) dat rekening houdt met langer leven, ontgroening, individuele wensen, lage uitvoeringskosten, collectief denken, aftopping van kosten, bereikbaar voor iedereen etc. Voor mensen die deze uitdaging willen oppakken zijn er de komende jaren goede en vooral interessante kansen in deze arbeidsmarkt.

>> Bekijk de mogelijkheden via Groen van Solinge & Partners

Geen opmerkingen: