dinsdag 11 december 2012

Risicomanagement bij pensioenfondsen

Interview met Peter Borgdorff, directeur pensioenfonds
Zorg en Welzijn


'Bestuurder zijn van een pensioenfonds is tegenwoordig bepaald geen eenvoudige opgave. Waar vroeger beperkte eisen werden gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen, wordt de lat nu meetbaar hoger gelegd. Het bestuur wordt geacht een goede afweging te kunnen maken tussen de verschillende risico's die het fonds loopt en tevens de implicaties van (mogelijke) beslissingen te overzien. Dat vraagt veel van een bestuurder, zowel in tijd als deskundigheid.'

Is daarmee het paritair samengesteld bestuur achterhaald? Vraagt de huidige tijd niet om professionele bestuurders zodat een voldoende mate van countervailing power ten opzichte van uitvoerder ontstaat?


´Ik blijf een groot voorstander van een paritair bestuur´, reageert Peter Borgdorf directeur pensioenfonds Zorg en Welzijn op deze stelling. ´We moeten niet uit het oog verliezen dat het pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is naast het salaris. Dat is dus een aangelegenheid van de sociale partners. Het zou een uitholling van het systeem zijn als dat principe wordt losgelaten.

Neemt niet weg dat ik natuurlijk ook vind dat een bestuurder wel moet weten waar het om gaat en de verantwoordelijkheid van de taak aankan. Maar kijk eerst eens in eigen huis rond voordat je externen inschakelt. In zorginstellingen lopen bijvoorbeeld genoeg professionals rond, denk aan de CFO, die de bagage in huis hebben om aan een adequaat risicobeheer invulling te geven. Mochten er in eigen gelederen geen geschikte kandidaten zijn, dan nog gaat mijn voorkeur uit naar het aantrekken van een externe professional die exclusief opkomt voor de belangen van één partij. Zo handhaaf je het paritaire principe waarmee belangenbehartiging het best gewaarborgd blijft.

Deskundigheid bij bestuurders is één´, vervolgt Peter. ´Het organiseren van expertise rondom het bestuur is van even groot belang. Je ziet dat vooral grote pensioenfondsen een sterk bestuurbureau optuigen. Die combinatie geeft voldoende tegenwicht ten opzichte van de uitvoerder. Tegelijkertijd besef ik dat bestuurders van kleine fondsen, die hier niet in kunnen investeren, het een stuk moeilijker hebben.´

Hoe kan een pensioenfonds het risicomanagement rond de beleggingen zo inrichten dat het voldoende onafhankelijk is en voldoende tegenwicht biedt zonder op de stoel van de uitvoerder te gaan zitten?

´Dat is geen simpele vraag. Vermogensbeheerders beschikken ontegenzeggelijk over heel veel kennis en deskundigheid. Het is niet altijd de oplossing om daar nog meer deskundigheid tegenover te zetten. Transparantie is in mijn ogen de sleutel tot succes.

Dat begint bij het opstellen van het mandaat. Stel jezelf altijd de vraag wat het belang van de vermogensbeheerder is en wiens belang vervolgens wordt gediend. Wordt er een prachtig rendement van 8% voorgespiegeld, waarbij de vermogensbeheerder te hoge kosten blijken in te houden dan zit er toch iets scheef. We eisen transparantie in opbrengsten, kosten en risico´s om zo het beste verdienmodel voor onze pensioengerechtigden te realiseren.

Daarnaast is het van belang de rapportages van de vermogensbeheerder te objectiveren. Wij schakelen daarvoor een onafhankelijke partij in die rapporteert over de wijze waarop het mandaat is ingevuld. Daarmee krijg je duidelijk wat er is gebeurd, welke afwijkingen zijn geconstateerd en wat de resultaten zijn. Aan de hand van deze analyse laat de ontwikkeling van de risico indicatoren zich goed verklaren en zijn we in staat de vermogensbeheerder strak aan te sturen. Tijdens de aankomende conferentie Risicomanagement voor pensioenfondsen zullen nog veel meer voorbeelden de revu passeren. Ik heet u daar graag welkom!´ 

Peter Borgdorff is dagvoorzitter op de conferentie Risicomanagement voor pensioenfondsen. Dit 2-daags congres wordt gehouden op 11 en 12 december in Amsterdam/Schiphol.

donderdag 8 november 2012

Samenvatting winnend proefschrift


Hieronder treft u een samenvatting van het prijswinnende proefschrift van
Stephan Smeekes: ‘Bootstrapping Nonstationary Time Series'
De analyse van niet-stationaire tijdreeksen is een belangrijk onderzoeksgebied binnen de tijdreekseconometrie. Een tijdreeks is stationair als de eigenschappen ervan niet veranderen over de tijd. Voor veel belangrijke (macro-)economische tijdreeksen geldt dit niet, omdat deze vaak bijvoorbeeld een trend vertonen.

De aandacht van het proefschrift gaat uit naar een specifieke vorm van niet-stationaritieit, namelijk tijdreeksen die een veranderlijke trend bevatten die verantwoordelijk is voor het verloop van de reeks op lange termijn. Voorbeelden van dergelijke geïntegreerde tijdreeksen zijn nationaal inkomen, inflatie, wisselkoersen en aandelenmarkten. Ook is er aandacht voor gecoïntegreerde tijdreeksen: reeksen die dezelfde veranderlijke trend bezitten, waardoor ze op lange termijn met elkaar verbonden zijn, maar op korte termijn van elkaar kunnen verschillen. Voorbeelden van gecoïntegreerde tijdreeksen zijn de relatie tussen inkomen en consumptie en de relatie tussen de rente en de inflatie.

Overheidsinstellingen en bedrijven nemen besluiten gebaseerd op de statistische analyse van geïntegreerde en gecoïntegreerde economische tijdreeksen. Om goede besluiten te kunnen nemen is het belangrijk dat een dergelijke statistische analyse betrouwbaar is en een goed beeld geeft van de bestaande onzekerheid. Omdat niet-stationaire tijdreeksen echter buiten de standaard kaders vallen, zijn er aparte statistische technieken nodig voor de analyse ervan. De bestaande technieken hiervoor zijn echter niet altijd betrouwbaar.

De bijdrage van het proefschrift ligt in de ontwikkeling en verbetering van methodes voor de analyse van niet-stationaire tijdreeksen door het gebruik van een andere statistische techniek dan normaal gebruikt wordt. Deze techniek, genaamd de bootstrap, maakt intensiever gebruik van de beschikbare data en leidt zodoende tot betrouwbaardere en accuratere resultaten dan standaard technieken.

Het gebruik van de bootstrap dient echter zorgvuldig te gebeuren, omdat er anders een kans is dat de resultaten juist zeer misleidend zullen zijn. Om er zeker van te zijn dat een bootstrap methode voor niet-stationaire tijdreeksen correct wordt toegepast, moeten de theoretische eigenschappen van de methode onderzocht worden. Het proefschrift leidt daarom de theorie af voor enkele toepassingen van bootstrap technieken voor de analyse van geïntegreerde en gecoïntegreerde tijdreeksen. Daarnaast wordt de effectiviteit van de bootstrap technieken onderzocht door middel van simulaties. Deze aanpak leidt tot de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de statistische analyse van niet-stationaire tijdreeksen en zorgt ervoor dat de technieken ook in de praktijk nuttig en betrouwbaar zijn.

vrijdag 2 november 2012

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012


Winnaar 2012: dr. Stephan J.M. Smeekes

Dr. Stephan Smeekes (29) heeft op 1 november 2012 in de Oude Kerk in Voorburg uit handen van drs. Hans Schutte, directeur-generaal van het ministerie van OCW de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 ontvangen. Hij ontving de prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, voor zijn dissertatie over de analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen, die naar het oordeel van de jury 'het wetenschapsveld van de econometrie een stap vooruit helpt.'
Prijswinnaar Smeekes ontvangt de prijs uit handen van drs. H. Schutte, Directeur Generaal bij het ministerie van OCW, drs. D. Benschop, voorzitter van de Stichting Christiaan Huygensprijs en drs. T. Kliphuis, CEO van Nationale Nederlanden, sponsor van de Christiaan Huygensprijs 2012.

dinsdag 23 oktober 2012

Cijfers moet je niet geloven


Presentatie George Möller ter gelegenheid van de dag van de actuaris 2012
Hoewel de economie staat of valt met modellen, waarschuwt Möller zijn publiek door te stellen dat je cijfers niet moet geloven. 'Modellen werken niet, omdat ze van rationeel handelen van de mens uitgaan, de homo economicus. Maar in de crises van 1997 en 2008 is gebleken dat de mens een homo panicus is. Als het fout gaat, hollen mensen alle kanten op. Modellen houden geen rekening met een bankrun. Je kunt via een tegengestelde positie risico's proberen af te dekken, bijvoorbeeld door de aankoop van een aandeel af te dekken met die van een put-optie. Maar in werkelijkheid stapelen de risico's zich op.'

woensdag 17 oktober 2012

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012

Winnaar 2011: dr. Frank L. Koppens
Op donderdag 1 november a.s. zal in de Oude Kerk van Voorburg de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2012 voor de vakgebieden econometrie en actuariaat worden uitgereikt. De prijs, een geldbedrag van € 10.000, een oorkonde en een bronzen beeld, zullen worden uitgereikt aan de promoventus die de meest vernieuwende en maatschappelijke relevantie resultaten heeft geboekt binnen de econometrie of het actuariaat in de afgelopen 4 jaar bij één van de Nederlandse universiteiten of onderzoeksscholen.

De prijsuitreiking vindt plaats in de Oude Kerk in Voorburg. De prijs wordt uitgereikt door de staatssecretaris van OCW. De uitreikingsceremonie start om 14:45 uur en duurt tot 16:50 uur, afgesloten met het traditionele aperitief.

In 2012 staan voor de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs de wetenschapsgebieden econometrie en actuariaat centraal. De KNAW heeft de faculteiten en onderzoekscholen van de Nederlandse universiteiten uitgenodigd dissertaties voor te dragen die in de voorafgaande vier volle kalenderjaren aan de betreffende universiteit in dit wetenschapsgebied zijn verdedigd.

Het programma van de uitreiking ziet er alsvolgt uit:

14:15 Ontvangst genodigden
14:45 Welkomstwoord door drs. D.A. Benschop, vz. Christiaan Huygensprijs
15:00 Referaat door prof. dr. K. Knot, president van De Nederlandsche Bank
15:20 Muzikaal intermezzo door laureaten van het Prinses Christina Concours
15:40 Inleiding door prof. dr. A. Pelsser, hoogleraar Actuariële wetenschappen
aan de Universiteit Maastricht en oud winnaar Ch.Huygensprijs (1999)
gevolgd door een gesprek met de vier genomineerden
16:20 Laudatio door prof. dr. P. Rietveld, vz. jury Christiaan Huygensprijs 2012
16:30 Prijsuitreiking door drs. H. Zijlstra, staatssecretaris van OCW
16:40 Dankwoord door de prijswinnaar
16:50 Sluiting en aperitief

Jury Christiaan Huygensprijs 2012
De jury van de Christiaan Huygenspijs 2012 is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en bestaat uit:
- prof. dr. P. Rietveld (vz)
- prof. dr. J.F. Kiviet
- prof. dr. Ph.H.B.F. Franses

Sponsor 2012: Nationale Nederlanden
De hoofdsponsor van het evenement in 2012 is Nationale Nederlanden. Naast Nationale Nederlanden maken De Nederlandsche Bank, IBM, European Space Agency en Shell het werk van de Stichting Christiaan Huygensprijs mede mogelijk.

Aanmelden
Aanmelden kan via: aanmelden@christiaanhuygensprijs.nl.

dinsdag 9 oktober 2012

Inzicht in uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse PensioenfondsenDe uitvoerings- en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen beïnvloeden de pensioenen die de deelnemers zullen ontvangen, volgens een nieuw rapport van LCP (Lane, Clark & Peacock) Netherlands.

Het rapport laat zien dat de totale kosten van de 219 onderzochte pensioenfondsen gelijk zijn aan € 5 à € 6 miljard per jaar. Dit komt neer op 20% van de totaal verschuldigde jaarlijkse werkgevers- en werknemersbijdragen.

vrijdag 5 oktober 2012

Ron Hersmis benoemd tot practice leader actuarial consultancy bij COR&FJA Benelux


Persbericht, Utrecht, 3 oktober 2012 – COR&FJA breidt haar actuariële consultancy-tak uit naar de Benelux. Hierdoor kunnen verzekeraars, pensioenfondsen en banken ook in deze regio profiteren van het internationale netwerk en de ervaring van COR&FJA op het gebied van actuariële consultancy. Actuariële beslissingen hebben een significante invloed op de concurrentiepositie van verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Het succes van een nieuw product in deze branches valt of staat immers met actuariële en financiële wiskundige berekeningen. De combinatie van actuariële kennis, technische consulting en softwareproducten maakt de dienstverlening van COR&FJA in de Benelux uniek.

De actuariële consultants van COR&FJA adviseren en ondersteunen bij alle fasen van de productontwikkeling, financiële modellering en actuariële berekeningen. Grondige analyse en technische know-how leveren een belangrijke bijdrage aan succesvolle financiële producten en diensten. Dit houdt in dat COR&FJA niet alleen actuariële vraagstukken behandelt, maar ook de klant begeleidt in het aanpassen en inrichten van softwareoplossingen. De dienstverlening richt zich met name op actuariële rapportages en de implementatie van Solvency II en ORSA. Ron Hersmis (53), organisator van het eerste Europese congres voor actuarissen en voorheen zelfstandig actuaris, is aangesteld om de Benelux-tak op te zetten en te gaan leiden.

Ron Hersmis over de uitbreiding naar de Benelux: “De actuariële consultancy-tak van COR&FJA Benelux kan rekenen op een internationaal netwerk aan kennis en kan  tegelijkertijd lokaal opereren en dienstverlening toespitsen op lokale wet- en regelgeving, zoals het solvabiliteitstoezicht vanuit Brussel. Wij bieden een unieke combinatie van actuariële kennis, kennis van softwareontwikkeling en software-implementatie. In tijden waarin pensioenfondsen en financiële risico’s dagelijks het nieuws bepalen kan deze aanpak het verschil maken. Het is aan mij de taak het klantportfolio uit te breiden en talentvolle actuarissen aan te trekken om zo de Benelux-tak tot een succes te maken.”

 
Over COR&FJA

De COR&FJA Group is één van de grootste software en consultancy firma’s voor de Europese financiële dienstverleningsmarkt. Het bedrijf richt zich op banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenaanbieders en biedt standaard softwareproducten, consultancy diensten en ASP-oplossingen. De COR&FJA Group heeft 1.150 medewerkers en kantoren in Leinfelden-Echterdingen (hoofdkantoor), München, Aken, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kiel, Keulen en St. Georgen. Het bedrijf heeft werkmaatschappijen in Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland, Slovenië, Slowakije, Polen, Tsjechië, Portugal, Spanje, Verenigde Staten en Nederland. Het Nederlandse kantoor is gevestigd te Utrecht. Voor meer informatie: www.cor.fja.com.

woensdag 3 oktober 2012

Jan Tamerus, Actuaris van het jaar 2012


Jan Tamerus, Master Actuaris bij PGGM, lid van de WRR en het Pensioenbestuur van de Stichting van de Arbeid, is tijdens de Dag van de Actuaris op 2 oktober jl. uitgeroepen tot Actuaris van het jaar 2012. Ronald Latenstein, voorzitter van de jury, prees Tamerus om zijn visie, durf en vasthoudendheid.
 
´Met zijn proefschrift Defined Ambition, geeft hij de kaders aan van de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De aanbevelingen die hij doet in dit proefschrift vertonen grote overeenkomsten met de sleutelelementen uit het recent door de sociale partners gesloten Pensioenakkoord. Niet verwonderlijk omdat Jan een actieve bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit akkoord.´

Als voorzitter van de jury sprak Latenstein de genomineerden persoonlijk. `Het is een genoegen om met Jan het gesprek aan te gaan. Hij is inspirerend, authentiek en heeft veel gevoel voor solidariteit. Het steekt hem zichtbaar dat hij niet altijd gehoord wordt door de politiek, maar beseft tegelijkertijd dat de weg lang en niet eenvoudig is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen

Thought Leadership
Latenstein deed in zijn speech, voor een zaal van circa 150 belangstellenden, tevens een oproep om als actuariêle beroepsgroep nadrukkelijker invulling te geven aan Thought Leadership. ´Het momentum is nu. De pensioen en verzekeringsmarkt is aan zoveel veranderingen onderhevig dat er alle ruimte is om je als de expert op te werpen. Dat betekent wel dat de beroepsgroep en de individuele actuaris zich moet laten gelden. En ik constateer dat jullie heel erg braaf zijn. Misschien wel te braaf. Laat Jan Tamerus niet de enige roepende zijn!´

 

 

donderdag 20 september 2012

Programma Actuarisdag 2 oktober 2012

Op 2 oktober aanstaande wordt de eerste Actuarisdag 2012 georganiseerd,in het NBC in Nieuwegein.

Het programma:

woensdag 19 september 2012

Genomineerden Actuaris van het jaar 2012Op 2 oktober wordt de eerste Actuarisdag georganiseerd. Een dag die in het teken staat van kennisoverdracht, sparren met vakgenoten, netwerken en de uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs.

De jury onder voorzitterschap van Ronald Latenstein, Voorzitter Raad van Bestuur SNS Reaal en het Verbond van Verzekeraars heeft uit de inzendingen twee kandidaten genomineerd. Hier leest u hun motivatie:

donderdag 13 september 2012

Deel 2 Uit de week van Gerard Pater, Towers Watson

Deel 2 in de serie Uit de week van … van Gerard Pater, senior consultant Risk Consulting & Software bij Towers Watson. 45 jaar, woont tussen de weilanden en fruitbomen. Wil met spelletjes altijd winnen en heeft dat in zijn werk ook wel, maar pas nadat hij zich ervan verzekerd heeft dat er lekker is samengewerkt en de klant tevreden is

dinsdag 11 september 2012

Actuaris van het jaar verkiezing

Dit jaar wordt voor het eerst de Actuarisdag georganiseerd met de verkiezing van Actuaris van het jaar! Wil je ook iemand nomineren? Wees dan snel, want de definitieve inschrijving sluit donderdag a.s.!

Nieuwe Prognosetafel AG 2012-2062


Op 10 september ontving Rajish Sagoenie, voorzitter van het Actuarieel Genootschap (AG), uit handen van Egbert Kromme, voorzitter van de AG-Commissie Sterfte Onderzoek, de Prognosetafel AG2012–2062.
Op de website van het AG kunt u het rapport en de onderliggende documenten vanaf nu downloaden. Ga naar dossiers op de website van het AG voor: 
  • De Prognosetafel AG2012-2062 inclusief technische beschrijving
  • De Exelsheet Prognosetafel 2012-2062
  • Het Validatieverslag

maandag 10 september 2012

DNB over de Nederlandse levensverzekeringssector na 5 jaar crisisNationale en internationale ontwikkelingen beïnvloeden het beeld van de Nederlandse levensverzekeraars de afgelopen 5 jaar. De introductie van banksparen en het verminderde vertrouwen in de sector veroorzaken een dalende trend in de verkoop van nieuwe individuele levensproducten. Internationaal zorgt de aanhoudende financiële crisis voor tegenvallende beleggingsresultaten en voor stijgende verplichtingen door een lage lange rente. Per saldo daalt daardoor de solvabiliteitsratio van de sector. Binnen het eurogebied is een vlucht naar veilige beleggingen zichtbaar.

Lees het volledige bericht van DNB online >>

woensdag 29 augustus 2012

Uit de week van... Gerard Pater

In de serie Uit de week van … volgen we Gerard Pater, senior consultant Risk Consulting & Software bij Towers Watson. 45 jaar, woont tussen de weilanden en fruitbomen. Wil met spelletjes altijd winnen en heeft dat in zijn werk ook wel, maar pas nadat hij zich ervan verzekerd heeft dat er lekker is samengewerkt en de klant tevreden is.‘De balans tussen klantvraag en commercieel aanbod is cruciaal’

Inhoud, maar zonder te veel details, in combinatie met het aansturen van een team. Dat leek me de ideale invulling van mijn werk en die heb ik sinds drie jaar gevonden bij Towers Watson. Hiervoor werkte ik twintig jaar bij verzekeraars in allerlei actuariële functies. Nu kan ik het certificeren afwisselen met adviseren en dat is een mooie combinatie.

M&A projecten hebben meeste impact. Deze trajecten raken veelal echt het wezen van de klant. Vaak dermate dat de aard van de opdracht en onze bedrijfsethiek met zich mee brengen dat daar naar buiten toe weinig over gezegd kan worden. Binnen het team wordt natuurlijk wel alles besproken en dat schept dan ook meteen een band.

Het leuke is, en dat geldt met name voor de medior functies, dat voor het werk ervaring nodig is, maar dat je tegelijkertijd enorm veel ervaring opdoet. Zo moet je bijvoorbeeld goed kunnen luisteren naar de klant en tegemoet komen aan zijn wens, maar tegelijkertijd commercieel denken en projecten binnenhalen. Het vinden van een goede balans tussen de vraag van de klant en het aanbod vanuit Towers Watson is cruciaal.

maandag 27 augustus 2012

Actuariële visie op rekenrente
Het Actuarieel Genootschap (AG), stelt in een open brief aan pensioenrapporteur voor de Tweede Kamer Pieter Omtzigt, dat de effecten van het aanpassen van de rekenrente voor pensioenfondsen onvoldoende duidelijk zijn.

AMweb bericht hierover: http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/actuarissen-zetten-vraagtekens-bij-aanpassen.192934.lynkx

En hier is de open brief te vinden:  http://www.ag-ai.nl/download/13898-UFR+website.pdf

maandag 23 juli 2012

Uit de week van ... Linda Kleynscheldt deel 2

In de serie Uit de week van volgen we Linda Kleynscheldt, sinds kort consultant Risk Consulting & Software. Ze maakte vorig jaar de overstap van Retirement Solutions naar RCS.. ´There is so much more to it´ motiveert deze ondernemende Zuid-Afrikaanse haar stap.

Een van mijn leukste opdrachten is de ondersteuning van een verzekeraar op het terrein van actuariaat en riskmanagement. Samen met 2 collega´s geven we invulling aan deze functie. Vandaag buigen we ons over de parallel run.

Parallel Run
Alle Nederlandse verzekeraars die onder de Solvency II richtlijn vallen, zijn verplicht om over het boekjaar 2011 een aantal staten conform Solvency II in te dienen. Dit dwingt ons tot voorbereiding en geeft DNB de gelegenheid om tijdig aan te dringen op maatregelen. In tegenstelling tot de kwantitatieve impact studies (QIS), die meer gericht waren op het berekenen van de vereiste solvabiliteit, is de Parallel Run meer gericht op de voorbereiding van het nieuwe rapportagekader.

De deadline voor het opleveren van de Parallel Run nadert. Eind augustus moet alles klaar zijn. Af en toe lopen we nog tegen knelpunten aan die we zo pragmatisch mogelijk proberen op te lossen. Het is zaak om de modellen niet te complex te maken, zodat het voor een ieder binnen de organisatie mogelijk blijft het overzicht te behouden.

IFRS 4 fase2
Naast Solvency II moeten we er ook voor zorgen dat binnen deze organisatie nog een grote verandering succesvol wordt geïmplementeerd: IFRS 4 fase 2. Vanuit de parallellen die er zijn, proberen we dit zo veel mogelijk tegelijkertijd te doen in het aanpassen van de processen en de systemen.

Binnen Towers Watson ben ik de Nederlandse expert binnen een internationale werkgroepop het terrein van IFRS 4. Vanuit de kennis die ik verzamel en deel met mijn collega´s zijn we in staat om op deze trajecten belangrijke efficiency slagen te realiseren. Dat geeft een goed gevoel want het maakt je toegevoegde waarde als consultant heel tastbaar.

dinsdag 17 juli 2012

Actuaris van het Jaar Prijs 2012

Op de Dag van de Actuaris, wordt ook de prijs Actuaris van het jaar 2012 uitgereikt.

Voor de jaarlijkse toekenning van de Actuaris van het Jaar Prijs komen die professionals in aanmerking die een bijzondere bijdrage, met substantiële en aantoonbare maatschappelijke relevantie, hebben geleverd aan de ontwikkeling en/of toepassing van het actuariaat of het financieel riskmanagement.

Anno Bousema 'Je moet hierbij denken aan vakgenoten die een zichtbare bijdrage hebben geleverd aan de pensioendiscussie of nieuwe inzichten hebben gecreëerd rondom de betaalbaarheid van de zorg. De Johan de Witt prijs van het AG legt de focus op de wetenschappelijke en inhoudelijke ontwikkeling van het vakgebied. Met de Actuaris van het Jaar Prijs willen we ons vooral concentreren op de zichtbaarheid en relevantie van de actuariële professional in de maatschappij', aldus jurylid Anno Bousema.

'Voor de Actuaris van het Jaar Prijs kan iedereen die op één of andere wijze actief is in het actuariële vakgebied worden voorgedragen, zoals Actuarissen, Actuarieel analisten of Financial riskmanagers etc. Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze prijs, laat het ons dan weten', vervolgt Anno. 'Ik denk dat het een unieke kans is om op deze manier de beroepsgroep het podium te geven en één van uw vakgenoten de waardering te geven die hem of haar toekomt.' Nomineren

De voordracht kan via onderstaand webformulier worden ingediend. De jury staat onder voorzitterschap van Ronald Latenstein, Voorzitter Raad van Bestuur SNS Reaal en het Verbond van Verzekeraars.

>> Draag iemand voor als Actuaris van het Jaar

maandag 16 juli 2012

Actuarisdag 2012

Op 2 oktober wordt de eerste Actuarisdag georganiseerd. Een dag die in het teken staat van kennisoverdracht, sparren met vakgenoten, netwerken en de uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs. Een dag die tevens tot doel heeft de zichtbaarheid van het actuariele beroep en het vakgebied te vergroten.

Reinier Roosen 'Nederland kent onder andere een Controllersdag, Compliancedag en Juristendag. Beroepsgroepen die trots zijn op hun rol in de maatschappij en daar graag mee op de voorgrond treden. Hoogste tijd dus voor een Actuarisdag', aldus Reinier Roosen van FTE Actuarieel. 'Juist rondom vraagstukken die hoog op de politieke agenda staan, zoals de financiële stabiliteit, de houdbaarheid van het pensioenstelsel en de toekomst van de zorg, spelen actuariële en riskprofessionals een belangrijke rol. Daar mag best meer aandacht voor zijn. Reden voor ons om het initiatief te nemen voor de Actuarisdag.'

Workshops en lezingen
'Het thema voor 2012 is Riskmanagement. In de ochtend staan twee workshop-rondes op het programma. Daarbij kan gekozen worden uit verschillende onderwerpen zoals Solvency II, het Pensioenakkoord, Afstempelen gaat zo maar niet, Pensioenbewustzijn, of Valkuilen in communicatie voor actuariële en riskprofessionals.'

Stoelen''s-Middags staan twee topsprekers op de agenda. George Möller (oud lid RvB Euronext en Robeco Groep en thans voorzitter Raad van Toezicht AFM) en Roger Laeven (Hoogleraar Verzekeringseconomie aan de UvA). Beiden geven op aansprekende wijze vanuit hun eigen perspectief, hun visie op het thema Riskmanagement.'
N.B. Het programma is aangemeld voor het PE-programma van het Actuarieel Instituut.

Verkiezing
'De middag wordt na de lunch begonnen met de verkiezing van de Actuaris van het Jaar Prijs waarmee nogmaals de maatschappelijke rol van de actuaris/riskmanager wordt benadrukt, vervolgt Reinier. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om met elkaar bij te praten en nieuwe contacten op te doen. We hopen daarmee een dag te organiseren waarbij inhoud en plezier in de juiste mix in elkaar overlopen, en hiermee een jaarlijks event neer te zetten.'

>> Hier kun je je aanmelden voor de Actuarisdag

logo FTEFTE Actuarieel, initiatiefnemer van de Actuarisdag, is onderdeel van de FTE Groep.

FTE is sinds 2006 actief op de pensioen en levenmarkt. Met zo'n 60 ervaren pensioen, actuariele en conversiespecialisten worden opdrachten uitgevoerd op het gebied van administratie, rapportage, implementatie, datakwaliteit en conversies.   

maandag 9 juli 2012

Uit de week van ... Linda Kleynscheldt - Towers Watson

In de serie Uit de week van … volgen we Linda Kleynscheldt, sinds kort consultant Risk Consulting & Software bij Towers Watson. Ze maakte vorig jaar de overstap van Retirement Solutions naar RCS. ´There is so much more to it´ motiveert deze ondernemende Zuid-Afrikaanse haar stap.

Het regent en het is koud. En dat terwijl het al zomer is. Op dit soort dagen wil ik nog weleens aan mijn geboorteland Zuid-Afrika denken. Maar tijd voor heimwee is er niet want de telefoon gaat: mijn collega uit Duitsland. Ik had haar wat vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek dat ik uitvoer naar de implementatie van ORSA in de verschillende Europese landen. Daarom werk ik al jaren met veel plezier in Nederland. In tegenstelling tot Zuid-Afrika is Nederland namelijk sterk internationaal georiënteerd. Nederlanders staan open voor andere culturen. Dat geldt ook voor Towers Watson. Ons team in Amstelveen telt bijvoorbeeld 6 verschillende nationaliteiten en ook binnen het internationale netwerk van het bedrijf zoeken we intensief de samenwerking.

Stereotypen
Zoals gezegd doe ik een onderzoek naar de implementatie van ORSA. Insteek daarbij is om van elkaars ervaringen te leren en inzichten te verkrijgen uit andere landen. Bij het onderzoek loop ik tegen de stereotype verschillen tussen de landen aan. In Duitsland bijvoorbeeld worden de regels strikt gevolgd. Verzekeraars hebben alles tot in de puntjes op orde. Maar zij staan bijvoorbeeld niet stil bij de vraag of het doel dat de toezichthouder had bij de invoering van Solvency II nu ook echt wordt bereikt. Dit staat in schril contrast tot de zuidelijke landen waar implementatie op een “organische” soms rommelige manier plaatsvindt. De intenties zijn wel goed (we handelen in de geest van…) maar weinig is vastgelegd. 

Bedrijfsfilosofie
Nederlandse verzekeraars liggen goed op schema. Met betrekking tot de kwantitatieve eisen (Pijler1) heeft men de zaken goed voor elkaar. Pijler 2, waarin kwalitatieve eisen aan governance en de organisatie worden gesteld, zijn echter lastiger te implementeren. Persoonlijk denk ik dan ook dat hier voor de Nederlandse verzekeraars de grootste uitdaging komt te liggen. Hoe breng je alle afzonderlijke onderdelen bij elkaar? Hoe laat je Solvency II evolueren van “checklist” tot bedrijfsfilosofie.

Solvency II verandert de branche en ik vind het geweldig dat ik vanuit TowersWatson een bijdrage kan leveren aan die belangrijke ontwikkeling.

donderdag 5 juli 2012

Riskcarriere over de rol van actuarissen in risk management

In de nieuwsbrief van Riskcarriere.nl aandacht voor de rol van actuarissen in risk management.
http://www.carrierenieuwsbrieven.nl/nieuwsbrief_riskcarriere_juli2012.htm

In een interview met John Borst, Manager Actuariaat bij Legal & General, stelt hij:
Voor goed risicomanagement heb je een Actuaris nodig.
Beperkten we ons in het verleden tot het berekenen van de embedded value, nu verdiepen we ons tevens in de drivers achter de waardeverandering zoals bijvoorbeeld het renterisico of het ALM-beleid. Door de risico´s te kwantificeren en te modelleren zijn we bovendien in staat vooruit te kijken en de vertaalslag te maken naar de financiële consequenties voor de organisatie. Daarmee zijn we een waardevolle adviseur geworden van het management.


Ook leuk om te lezen: Actuaris heeft volgens weekblad Elsevier de ideale baan, lees het artikel via de site van AG-AI

dinsdag 26 juni 2012

Uit de week van... Harm Blaak - Towers Watson (2)

In de serie Uit de week van … volgen we Harm Blaak, consultant in hart en nieren. Samen met Paul den Hartog is hij verantwoordelijk voor de service line Risk Consulting & Software van Towers Watson. Die taak bindt hem overigens niet aan het bureau. Minimaal 3 dagen per week werkt hij aan projecten bij de klant.

Werken in een internationale omgeving, geeft een dimensie aan deze baan die ik niet had verwacht. Nog steeds verbaas ik mij regelmatig over de hoeveelheid expertise die binnen het bedrijf aanwezig is. Door daar gebruik van te maken zijn we in staat om ook op de Nederlandse markt een voortrekkersrol te vervullen en de ontwikkelingen een stap voor te blijven.

donderdag 14 juni 2012

Uit de week van ... Harm Blaak - Towers Watson

In de serie Uit de week van volgen we Harm Blaak, consultant in hart en nieren. Samen met Paul den Hartog is hij verantwoordelijk voor de service line Risk Consulting & Software van Towers Watson. Die taak bindt hem overigens niet aan het bureau. Minimaal 3 dagen per week werkt hij aan projecten voor de klant.

´Vanmiddag gaan we naar een verzekeraar. Bijpraten over de marktontwikkelingen. Zij vinden het prettig om onze dienstverlening in een breder perspectief te plaatsen. Wij van onze kant denken op deze manier beter invulling te kunnen geven aan de samenwerking. Onze adviezen reiken nl.verder dan het opleveren van productspecificaties of een winstgevendheisanalyse. Dat zijn slechts producten die wij inzetten om de klant te helpen in de realisatie van haar strategische doelstellingen, op de korte of lange termijn.´

De nieuwe Interventiewet


De inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen (de Interventiewet) is een belangrijke mijlpaal voor Nederland. De Interventiewet geeft DNB en de minister van Financiën nieuwe bevoegdheden om tijdig in te grijpen bij een financiële onderneming in problemen.

dinsdag 12 juni 2012

Het Pensioen van de toekomst

De tijd dat we veertig jaar bij dezelfde organisatie werken, is voorbij. Onze pensioenen zijn daar echter wel op gebaseerd. En volgens dat principe bouwt iedereen zijn oudedagsvoorziening op dezelfde manier op; veel ruimte voor individuele wensen is er niet. Dat is niet meer van deze tijd. Het is daarom hoog tijd voor een nieuw pensioenstelsel. Maar hoe moet dat eruit zien?

Het verouderde collectieve stelsel heeft één enorm voordeel: werknemers hoeven weinig te beslissen. Een nieuw individueler stelsel waarbij werknemers allerlei keuzes hebben zodat hun oudedagsvoorziening beter aansluit op hun behoeften, heeft consequenties. Het betekent vooral dat we rekening moeten houden met menselijk keuzegedrag.

woensdag 23 mei 2012

DNB en evaluatie herstelplannen pensioenfondsen

Vandaag plaatste DNB dit bericht op haar website:

DNB heeft de afgelopen maanden de evaluaties van de herstelplannen van circa 300 pensioenfondsen beoordeeld; deze evaluaties, gebaseerd op de financiële positie van pensioenfondsen per ultimo 2011, zijn in februari 2012 bij DNB ingediend.

De resultaten van de beoordeling van de pensioenfonds evaluaties zijn vrijwel volledig in lijn met de eerder bekendgemaakte cijfers.

Concreet korten in cijfers
De beoordeling van de evaluatie van de herstelplannen bevestigt de voorgenomen maatregelen die fondsen hebben genomen en die in februari reeds zijn gecommuniceerd. Er is geen sprake van grote afwijkingen tussen de beoordeling en de ingediende evaluaties.


maandag 21 mei 2012

Lex Hoogduin over modernisering pensioenstelsel - MeJudice video

Het pensioenakkoord blijft een modernisering van het pensioenstelsel in de weg staan volgens Lex Hoogduin, hoogleraar monetaire economie UvA-DSF. In een modern stelsel bepalen de individuen zelf bij welke uitvoerder zij zich aansluiten en in welke mate zij zekerheid krijgen over het te verwachten pensioen. Dit heeft nogal wat consequenties voor de huidige pensioenfondsen en voor de deelnemers. De zogeheten solidariteit tussen de generaties gaat verdwijnen en de solidariteit tussen beroepsgroepen ook, dit laatste is meer een traditie uit het verleden, en gaat leiden naar een andere risicodeling. Maar wel een die elk individu zelf kan kiezen
.
 

maandag 14 mei 2012

Whitepaper AON: Tien topics voor pensioenfondsen


(Euro)landen die op de rand van faillissement verkeren en banken die omvallen. Meer dan honderd Nederlandse pensioenfondsen die de benodigde dekkingsgraad niet halen. Pensioenfondsbestuurders die kennistoetsen en vergaande verantwoording moeten afleggen. Consolidatie die in de laatste tien jaar leidde tot een halvering van het aantal pensioenfondsen.
De omgeving van pensioenfondsbestuurders is de afgelopen tijd drastisch veranderd. En hoewel Nederland internationaal gezien nog altijd een sterk en robuust pensioenstelsel heeft, zijn ook hier vaste waarden en zekerheden verdwenen. De kunst is om juist in deze onzekere tijden grip te houden op de situatie.

maandag 7 mei 2012

Landelijke Econometristen Dag

In de serie Uit de week van … volgen we Merijn Schut, Junior Consultant Risk Consulting & Software. Veel zien, ervaren en leren waren voor hem de drijfveren bij de keuze van een werkgever. Als werkstudent begonnen, trad hij begin 2010 in full-time dienst bij Towers Watson. Wat draagt deze young professional bij aan het succes van Towers Watson?

Net een bijeenkomst gehad over de resultaten van de landelijke econometristen dag. Ik ben vanuit Towers Watson inhoudelijk de trekker geweest. Insteek van ons verhaal was om in relatief korte tijd studenten gevoel te geven bij ons werk. Dit hebben we gedaan aan de hand van een case over replicerende portefeuilles.

donderdag 3 mei 2012

Nieuwe master Verzekeringskunde

In de financiële dienstverlening werken meer dan 50.000 mensen in loondienst bij verzekeraars, en sommige van die concerns scoren hoog op ranglijsten van aantrekkelijke werkgevers. Voor mensen met een financiële, juridische of bedrijfskundige achtergrond biedt de branche prima carrièremogelijkheden.

De inschrijving voor het studiejaar 2012/2013 van de tweejarige master Verzekeringskunde is geopend. De master, die aan de Universiteit van Amsterdam wordt aangeboden, is de enige opleiding Verzekeringskunde op academisch niveau in Nederland.

In de Master Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam, vindt men nu voor het eerst een opleiding waarin op academisch niveau de verzekeringskennis wordt verbreed en verdiept. Deze opleiding is grensverleggend door de integratie van de vakgebieden economie, actuariaat, rechten en bedrijfskunde, en de toepassing op verzekeringsvraagstukken. Men leert de kennisgebieden te combineren en integreren. Na deze opleiding kan de afgestudeerde putten uit een bredere vakkennis en een multidisciplinaire instelling, die heel goed toepasbaar is in de werkpraktijk.

woensdag 2 mei 2012

Aan de slag met risico

In de serie Uit de week van … volgen we Merijn Schut, Junior Consultant Risk Consulting & Software. Veel zien, ervaren en leren waren voor hem de drijfveren bij de keuze van een werkgever. Als werkstudent begonnen, trad hij begin 2010 in full-time dienst bij Towers Watson. Wat draagt deze young professional bij aan het succes van Towers Watson?
Mijn week ziet er afwisselend uit. Meestal zit ik 1 of 2 dagen bij een klant. Zo zit ik vandaag bij een verzekeraar om mee te werken aan een groot project. Vanuit Towers Watson ben ik hier gedetacheerd en werk samen met hun professionals aan de ontwikkeling van het economisch kapitaal model.

In eerste instantie heb ik mij, in het kader van QIS5, bezig gehouden met het kredietrisico dat een verzekeraar loopt op haar bezittingen. Dit risico valt uiteen in het zogenaamde tegenpartijrisico en spreadrisico. Binnen een werkgroep hebben we in kaart gebracht wat je nodig hebt aan data om inzicht en grip te krijgen op deze risico´s. Nadat we ook daadwerkelijk de beschikking kregen over deze data, is er gewerkt aan een model om de risico´s te berekenen. Parallel hieraan is een procesbeschrijving gemaakt om de kwaliteit en consistentie van de toekomstige berekeningen te borgen. 

Vandaag buigen we ons over de volatiliteit in rente. We proberen grip te krijgen op het risico dat een verzekeraar loopt als de markt in de toekomst meer rentevolatiliteit verwacht dan op dit moment. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de waardering van de opties die de organisatie schrijft.

De-Risking report 2012 PDF


Eerdere blogposts met Merijn Schut:
Maandag 11 april: Verantwoordelijkheid werkt motiverend -> Lees verder
Maandag 23 april: Embedded Value Reviews -> Lees verder

dinsdag 1 mei 2012

Actuariële starters

Vandaag wordt de starterseditie van de nieuwsbrief van Actuaris.info verzonden. Onder het motto: Juist nu er een storm door de financiële wereld raast, is het werken bij een bank/verzekeraar interessanter dan ooit!

In de nieuwsbrief presenteren SNS Reaal, PWC, Delta Lloyd, De Nederlandsche Bank, Ernst & Young, Nationale Nederlanden, Towers Watson en PGGM zich aan actuariële starters op de arbeidsmarkt. Ga voor alle verhalen naar de starterscorner op Actuaris.info.

maandag 23 april 2012

Embedded Value Reviews


In de serie Uit de week van … volgen we Merijn Schut, Junior Consultant Risk Consulting & Software. Veel zien, ervaren en leren waren voor hem de drijfveren bij de keuze van een werkgever. Als werkstudent begonnen, trad hij begin 2010 in full-time dienst. Wat draagt deze young professional bij aan het succes van Towers Watson?
Vandaag rond ik een van de laatste Embedded Value reviews af. Dan zit de traditionele jaarwerkperiode er bijna op. Het is voor de tweede keer dat ik dit meemaak en dan merk je dat je in een jaar tijd gegroeid bent in je vak. Met de ervaring die ik heb opgedaan bij verschillende verzekeraars overzie ik de projecten beter en ben ik in staat controles naar eigen inzicht op te zetten. Die vrijheid krijg je gelukkig ook, in de wetenschap dat een senior consultent over je schouder meekijkt om de kwaliteit te borgen.

De waardebepaling van een organisatie is voor analisten nog altijd belangrijk. Wij beoordelen of de ontwikkeling van deze waarde in de tijd consistent en plausibel is. Een interessante exercitie omdat je vanuit verschillende invalshoeken en rekening houdend met allerlei dwarsverbanden hierover een uitspraak doet.Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere de ontwikkeling van de nieuwe productie, de variantie in sterfte, verval en kosten in combinatie met de aannames hierover en het rendement op beleggingen. Bovendien controleer je of de richtlijnen die de verzekeraar hanteert, juist zijn toegepast. Een niet te onderschatten facet, omdat de principes en richtlijnen garant staan voor discussie. En afhankelijk van de keus die wordt gemaakt kan de waardering tientallen miljoenen hoger of lager uitvallen. Best spannend dus.

Andere blogposts met Merijn Schut:
Maandag 11 april: Verantwoordelijkheid werkt motiverend -> Lees verder
Maandag 2 mei: Aan de slag met Risico -> Lees verder

woensdag 18 april 2012

Nieuwsbrief maand april


In de nieuwsbrief van deze maand:
  • een interview met Ingrid Smeets, sinds kort Manager Actuariële zaken bij APG
  • 19 nieuwe vacatures in het actuariële vakgebied
  • 17 berichten van het web
  • Actuele PE Punten agenda


Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan:
http://www.carrierenieuwsbrieven.nl/nieuwsbrief_actuaris_april2012_online.htm

maandag 16 april 2012

Win een toegangskaart voor conferentie Risicomanagement voor Verzekeraars

Op 9 en 10 mei organiseert IIR vooor de 7e keer de conferentie Risicomanagement voor Verzekeraars. Tijdens de conferentie hoort u hoe u met gestructureerd risicomanagement toegevoegde waarde creëert voor commercieel resultaat. Krijgt u de laatste details rechtstreeks van EIOPA en DNB. En kunt u uw eigen Solvency II en ORSA-aanpak toetsen aan die van grote en kleine verzekeraars.

Wilt u kans maken op 1 van de 5 gratis toegangskaarten?
Stuur een email naar contact@riskcarriere.nl met als onderwerp Risicomanagement voor Verzekeraars en uw contactgegevens inclusief telefoonnummer en postadres. Uiterlijk maandag 23 april krijgt u bericht over de uitslag die door loting bepaald wordt!


woensdag 11 april 2012

Verantwoordelijkheid werkt motiverend

Merijn Schut is Junior Consultant, Risk Consulting & Software bij Towers Watson
26 jaar jong, lijkt de combinatie van uitdagend en boeiend werk in een inspirerend jong team hem een mooie propositie.
In April vragen we hem wekelijks wat hem die dag heeft bezig gehouden

Nog een maand, dan ben ik klaar met mijn opleiding tot actuaris. Die opleiding heb ik het afgelopen jaar naast mijn consultantwerk gedaan. Dat is pittig, maar vanuit Towers Watson wordt het erg gestimuleerd en –even belangrijk– er wordt ook in geïnvesteerd. Zo heb ik recht op studiedagen en maakt m’n opleiding ook deel uit van mijn targets.

Wat helpt is dat we in ons team vrij gelaten worden onze tijd zelf in te delen. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee, maar bij een gedreven jonge club als de onze, werkt dat alleen maar motiverend. Ik werk gemiddeld zo aan twee/drie projecten tegelijkertijd. Die kunnen van heel verschillende aard zijn: detachering, modellering, waardering, review van embedded values etc. Dat maakt het werk lekker afwisselend en zodoende steek je snel veel op.

Ik ben hier begonnen als werkstudent en in de twee jaar dat ik hier fulltime werk, heb ik me snel kunnen ontwikkelen. Het kan snel gaan, mits je ambitieus bent, nieuwsgierig en leergierig. Er lopen hier seniors rond met tientallen jaren ervaring, waaraan ik me graag optrek. De open en weinig hiërarchische sfeer waarin we werken, nodigt daar ook toe uit.

Lees verder:
deel II
http://blog.actuaris.info/2012/04/embedded-value-reviews.html

deel III:
http://blog.actuaris.info/2012/04/embedded-value-reviews.html

Of ga naar alle posts in de rubriek Uit de week van...
http://blog.actuaris.info/p/uit-de-week-van.html

woensdag 4 april 2012

Actuaris - Pak je kans!

Het Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuariële professionals. Het AG, dat in 2013 haar 125-jarig bestaan zal vieren, heeft zich ontwikkeld tot een platform waar actuariële professionals met elkaar en met de maatschappij communiceren. Over de historie en de ins en outs van het beroep Actuaris werd dit filmpje gemaakt en gelanceerd tijdens het AG-Congres:

maandag 2 april 2012

VSAE Actuariaatcongres 2012

Op 9 mei a.s. zal het VSAE Actuariaatcongres 2012 plaatsvinden. Het congres gaat over de generatiekloof binnen het pensioenstelsel en zal in het teken staan van solidariteit tussen jong en oud en de houdbaarheid van het pensioenstelsel in Nederland. De dag zal onder leiding staan van Irs. Drs. J. Breen AAG (Directeur AG&AI). Het congres zal op 9 mei 2012 plaatsvinden in Felix Meritis, Amsterdam.

’s Ochtends zullen Prof.dr.ir. M.H. Vellekoop (Universiteit van Amsterdam), Mr. Joanne Kellermann (Directeur van De Nederlandsche Bank) en Martin Pikaart (Voorzitter Alternatief Voor Vakbond) spreken. ’s Middags zijn er verschillende presentaties te kiezen. De dag zal uiteindelijk worden afgesloten met een discussiepanel. Het volledige programma is te vinden op http://www.actuariaatcongres.nl/.

Het congres is een ideale mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over solidariteit tussen jong en oud en de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. De unieke combinatie van jonge studenten en actuarissen uit de praktijk biedt de ideale gelegenheid om met elkaar in debat te gaan. Het congres is aangevraagd voor 6 PE-punten bij het AG.

Inschrijven kan vanaf heden via http://www.actuariaatcongres.nl/.

donderdag 29 maart 2012

Maandag 26 maart: Model Economic Capital bijna klaar

Simon Stronkhorst is Senior Insurance Consultant bij Towers Watson. Zijn eerste ervaringen deed hij op als werkstudent bij Watson Wyatt. Vervolgens ging hij in 2002 aan de slag bij Tillinghast Towers Perrin. In 2006 vertrok hij voor dit bedrijf naar New York. Daar legde hij de basis voor zijn internationale netwerk. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland. In Maart vragen we hem wekelijks wat hem die dag heeft bezig gehouden 


Bij het openen van mijn mailbox tref ik een bericht aan van een collega uit Londen. We zitten tegen een doorbraak aan met de ontwikkeling van een model dat de berekening van economic capital over de tijd heen mogelijk maakt. Ik ben degene die vanuit Nederland aan dit internationale initiatief deelneemt. Ontwikkelen van intellectual capital over de grenzen heen. 


woensdag 28 maart 2012

Wat ben ik blij dat ik een Actuaris ben

AG jaarcongres met Ali BTijdens het jaarcongres van het AG daagde Roel Wijmenga de aanwezige Actuarissen uit om uit hun comfort zone te komen. ´Diepgang is goed, overzicht is beter.´  Met die stelling probeerde Wijmenga duidelijk te maken dat voor een goede beheersing van de risico´s het noodzakelijk is dat je als professional ook de samenhang tussen de verschillende onderdelen goed in het oog houdt. ´The devil is no longer in the details.´ Dus Actuaris, pak je rol in risk management en sla de vleugels uit.

donderdag 22 maart 2012

Maandag 19 maart: Ambities inventariseren

Simon Stronkhorst is Senior Insurance Consultant bij Towers Watson. Zijn eerste ervaringen deed hij op als werkstudent bij Watson Wyatt. Vervolgens ging hij in 2002 aan de slag bij Tillinghast Towers Perrin. In 2006 vertrok hij voor dit bedrijf naar New York. Daar legde hij de basis voor zijn internationale netwerk. Vorig jaar keerde hij terug naar Nederland. Gedurende een maand vertelt hij iedere week over wat hem bezig houdt.

Vanochtend een rondje gemaakt langs de collega’s waar ik als people manager verantwoordelijk voor ben. Hoewel ik ze ook vanuit de lopende projecten regelmatig spreek vind ik het belangrijk om even los van de business bij te praten. Niet zo gestructureerd en formeel als tijdens de halfjaarlijkse reviews, maar gewoon vanuit betrokkenheid en belangstelling.

Druk
Ook nu werd ik weer blij verrast door hun aanstekelijke enthousiasme. De ambitie om te leren en nieuwe ervaringen op te doen spat er van af. Bij een paar collega’s moet ik dan ook op de rem gaan staan om te voorkomen dat ze te veel hooi op hun vork nemen. Ze zitten al tot over hun oren in verschillende, aan het jaarwerk gerelateerde, projecten, maar willen zo graag meer. Wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij een ieder te inventariseren waar hun ambities naar uitgaan als de ergste drukte voorbij is. Kunnen we daar mooi rekening mee houden in de planning van april.

Meer blogposts met Simon Stronkhorst:
Maandag 12 maart: Embedded Value Review op de agenda -> Lees verder
Maandag 26 maart: Model Economic Capital bijna klaar >
Lees verder

dinsdag 20 maart 2012

Prudente uitruil tussen rendement en risico

Afgelopen week meldde DNB dat de gemiddelde dekkingsgraagd van de Nederlandse Pensioenfondsen in de afgelopen 2 maanden redelijk stabiel was gebleven. De dekkingsgraad is met name beïnvloed door enerzijds de stijging van de aandelenkoersen en anderzijds de daling van de lange rente.


Hoe kijken pensioenfondsen in deze omstandigheden aan tegen de ontwikkelingen op de financiële markten? Daarover een interessante publicatie van MN waarin zij hun beleggingsvisie geven:
De laatste maanden nemen de lidstaten van de Europese Unie ogenschijnlijk indrukwekkende maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Het betreft echter grotendeels symptoombestrijding. De oplossing van het werkelijke onderliggende schuldprobleem zal nog vele jaren behelzen. In sobere en risicovolle economische omstandigheden blijft een defensief en risicomitigerend beleggingsbeleid wenselijk.

Lees het volledige artikel >>

maandag 19 maart 2012

RSS Feed Reader

Aan blog.actuaris.info is een nieuwe pagina toegevoegd, RSS Feeds, waar verschillende RSS Feeds van bedrijven in het actuariële werkveld automatisch en op datum gesorteerd worden ingelezen. U vind deze pagina in het menu boven in het blog.

Nog niet iedere organisatie heeft op dit moment al een RSS functionaliteit aan de nieuwspagina gekoppeld, wat in de komende periode ongetwijfeld nog wel zal komen.

Mochten we een RSS gemist hebben die interessant is voor Actuarissen en actuarieel geïnteresseerden, dan horen we het natuurlijk graag!