dinsdag 13 maart 2012

Veranderend toezicht op Pensioenfondsen.

Betere bescherming van spaarders en polishouders lag ten grondslag aan de invoering van Basel II resp. Solvency II. In lijn hiermee wordt ook gewerkt aan plannen voor de pensioensector.

DNB stelt dat de ervaringen met de kredietcrisis vragen om verbeteringen in het toezicht. Ook voor het toezicht op pensioenfondsen heeft dat consequenties. Belangrijke speerpunten in de toezichtvisie van DNB zijn een meer instellingsoverstijgend perspectief en meer aandacht voor risicofactoren zoals bedrijfsmodellen, strategie en gedrag en cultuur van instellingen. Deze verbeteringen vergen een andere toezichtaanpak. Belangrijk is de introductie van een nieuwe risicoanalyse methodologie die FIRM zal vervangen. En waarin de nieuwe toezichtaanpak tot uitdrukking komt

 Daarnaast loopt het adviestraject van EIOPA over herziening Europese Pensioenrichtlijn. EIOPA constateert in haar advies dat het risicomanagement (governance) en de risicotransparantie (communicatie) uit de Solvency II richtlijn bruikbaar zouden zijn voor pensioenfondsen.

De gehele pensioensector heeft grote bezwaren tegen de toepassing van gelijke (kwantitatieve) Solvency II-regels op pensioenfondsen (IORP’s). Zowel nationale als Europese koepelorganisatie, sociale partners, maar ook consultants hebben de Europese Commissie (EC) de idee├źn over een mogelijk prudentieel raamwerk en kwantitatieve regels voor pensioenfondsen op Europees niveau afgeraden.
De Pensioen Federatie doet verslag over de hoorzitting die over de nieuwe richtlijn plaats vond.

Geen opmerkingen: