vrijdag 25 januari 2013

DNB: Kortingen pensioenfondsen vallen lager uitVoorlopige cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB), gebaseerd op de maandrapportage van december 2012 van pensioenfondsen, wijzen uit dat circa 70 pensioenfondsen de komende periode een besluit tot het doorvoeren van een korting per 1 april 2013 zullen moeten aankondigen.

Deze kortingen, die zowel betrekking hebben op uitkeringen alsook opgebouwde pensioenrechten, zullen naar schatting 2,0 miljoen actieve deelnemers, 1,1 miljoen gepensioneerden en 2,5 miljoen zogenoemde slapers raken (noot 1). De gewogen gemiddelde (noot 2) korting op basis van deze schatting bedraagt 1,9%.

http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2013/dnb284064.jsp

donderdag 24 januari 2013

Towers Watson over de one tier boardDe one tier board is erdoor. En nu?

Het hing al langer in de lucht, maar nu is het definitief: ook in het nieuwe governancemodel vindt de one tier board een plekje. Eigenlijk was dit ook te voorzien: al tijdens de begin vorig jaar gehouden hoorzitting in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel versterking bestuur werd van diverse kanten een warm pleidooi gehouden voor het voortbestaan van de one tier board. De regering was echter van mening dat het onafhankelijk toezicht in onvoldoende mate gewaarborgd kon worden in een one tier structuur.

Lees verder op towerswatson.com

dinsdag 22 januari 2013

Life Insurance 2020The life and pensions sector has many reasons to be upbeat about its future. It is also a time of massive and potentially disruptive change. As customers become accustomed to the ease, elegance and intuition of the Apple/Amazon ‘experience’, they want the same accessibility, transparency and responsiveness in their life insurance and pensions products. We’ve already seen the emergence of easy-to-access and manage products such as target date funds, which automatically adjust the asset mix to the policyholder’s selected retirement age. Advances in processing capacity, customer profiling and risk analytics are now opening the way for a new generation of ‘smart’ policies.

>> Klik hier voor het volledige rapport van PWC

woensdag 16 januari 2013

The future is difficult to predict, but not necessarily hard to be prepared for

Interview met Bas van de Pas, Partner PWC Pensions Actuarial and Insurance Services

'Als je de techniek van het actuariaat eenmaal onder de knie hebt, is het heerlijk om de breedte in te gaan. Samen met andere disciplines je buigen over de oplossing van bedrijfsbrede vraagstukken. Ik ervaar dat als een verrijking en een stimulans voor mijn persoonlijke groei.'

Bas van de PasAan het woord is Bas van de Pas, sinds 2 jaar partner bij PWC. Hij ontwikkelde zich als vakprofessional bij verzekeraars en actuarieel adviesbureau. 'Als actuaris is de verleiding groot om de diepte in te gaan. Los te gaan op een complexe berekening en daarmee de context uit het oog te verliezen. Wat is de waarde van een risk management framework als de data die gebruikt wordt slecht is of de governance niet klopt. Pas als je een stapje terug doet van de modellen en de techniek krijg je daar goed zicht op.'

'Binnen PWC borgen we dit, door veel samen te werken met andere skill groups. Een aardig voorbeeld daarvan is de problematiek rondom closed books. Verzekeraars zien de individuele levenproductie stilvallen en zoeken naar mogelijkheden om het beheer van de portefeuille zo efficiënt mogelijk in te richten. Wij pakken een dergelijke case aan samen met de specialisten van IT en Procesoptimalisatie. Die samenwerking leverde een verrassende en betere oplossing op dan ik vanuit mijn actuariële achtergrond voor mogelijk had gehouden.'

StraatnaambordThe future is difficult to predict, but not necessarily hard to be prepared for.
'Het ontwikkelen van onze visie op de toekomst van de leven branche, is ook een project waar ik veel plezier aan heb beleefd. Met een internationale werkgroep zijn we bezig geweest met het vaststellen van de belangrijkste drivers voor veranderingen in de wereld. Vervolgens is er een vertaalslag gemaakt naar de financiële sector en tenslotte naar verzekeraars. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Life Insurance 2020 - competing for a future.Wijzelf maken dat vervolgens specifiek voor de Nederlandse situatie en gebruiken dit om onze dienstverlenging in een context te plaatsen om daarmee klanten te helpen zich klaar te maken voor de toekomst.'

Trends zijn ondermeer de consument die steeds meer zelf kiest via welke kanaal hij bediend wil worden, het integreren van sparen en zorg in nieuwe producten, de focus van verzekeraars op minder en simpelere producten en het afscheid nemen van het verleden door ‘oude’ polissen apart te managen van de nieuwe productie. Daarnaast kijken we ook naar de individualisering en welke impact dat kan hebben op bijvoorbeeld de verplichtstelling bij pensioenfondsen. Het wegvallen daarvan zou enorme kansen bieden voor zowel de individuele als collectieve pensioenmarkt. Overigens alleen als men het huidige businessmodel weet te veranderen; de kernwoorden zullen zijn klantgerichtheid (maar dan ook in daden), transparantie van producten en kostenefficiëntie door verregaande automatisering en rationalisatie van producten en processen.

Ik vind het heel leuk om vanuit onze expertise over dit soort onderwerpen de discussie aan te gaan met directies om zo een beetje bij te dragen aan de verzekeraars van morgen. Het onderstreept maar weer eens hoe je binnen PWC naast de diepte ingaan ook in alle breedte invulling kunt geven aan je vak.

donderdag 10 januari 2013

Oud & Nieuw in de pensioensector

Aad Groen en Peter van Solinge van Groen Van Solinge Executive Search geven hun visie op de ontwikkelingen in de pensioensector:

De pensioensector verandert in hoog tempo. De overgang van salaris-diensttijd naar beschikbare premie regelingen is al geruime tijd ingezet.

Transparantie, verschuiving van risico’s naar de individuele deelnemer, beheersing van risico’s voor de onderneming en risicodrager en de deelnemers, kostenefficiëntie en heldere communicatie en vertrouwen: daar draait het om.

Grote vraag naar specialismen als (financieel) risico management (FRM), marketing, communicatie&sales, (business)proces en IT en change en projectmanagement.

Nieuwe business in de pensioensector ligt op DC-gebied (vooral via PPI’s) en bij een paar verzekeraars die verplichtingen van pensioenfondsen (nog willen) overnemen. Als je als ondernemer anno 2013 een nieuwe regeling wilt invoeren, dan is de kans groot dat het om een pure DC-regeling zal gaan die wordt ondergebracht bij een PPI (transparant, snelle service, lifecycle beleggen, web-based service). In de markt zien we ook bij grote werkgevers de switch van DB naar DC. Grote pensioenfondsen overwegen DC en de gang naar een PPI. Wat we er ook van vinden: deze ontwikkeling is niet te stoppen. Nieuwe elementen zullen worden toegevoegd en nieuwe concepten moeten ontwikkeld worden: sparen voor zorg (immers ook het zorgverzekeringsstelsel vraagt om nieuwe en vooral alternatieve financiering), sparen voor studie, sparen voor wonen. We moeten langer blijven werken om als NL concurrerend te blijven. 67 lijkt dan slechts een tussenstop. 70-75 ligt veel meer voor de hand gezien de ontwikkeling van de levensverwachting. En natuurlijk geldt dat niet voor iedereen en dat vraagt dus weer om meer flexibiliteit en individuele keuzes. Collectiviteiten en nieuwe vormen van solidariteit zullen er blijven om de kosten van risico en uitvoering te beheersen. Maar……zoals het was wordt het niet meer. Partijen die vasthouden aan het oude denken, krijgen het moeilijker en moeilijker.

Interessant is of de huidige verplichtstelling zal blijven bestaan. Realistisch is om aan te nemen dat deze zijn langste tijd heeft gehad.

Het concentratieproces in de financiële sector is volop gaande en is waar te nemen bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. DNB noemde ooit een getal van 150 pensioenfondsen die uiteindelijk zullen overblijven. Dat lijkt realistisch en is misschien nog aan de hoge kant. Het aantal echte pensioenverzekeraars is nog op de vingers van 2 handen te tellen en de kans is reëel dat ook dat aantal verder afneemt. Het aantal PPI’s (met een vergunning) bedraagt momenteel 10 en er komt ongetwijfeld nog een aantal bij. Via de PPI’s zijn RABO, ABN AMRO en ING pensioenaanbieders geworden waar serieus rekening mee gehouden moet worden.

Alle verandering vraagt om heldere communicatie naar de deelnemer. De zorgplicht van de werkgever en uitvoerder neemt aanzienlijk toe (prudent beleggen). Het bereiken van de individuele deelnemer/werknemer is voor de aanbieders ook daarom belangrijk. Het distributielandschap heeft echter door Wft en afschaffen van afsluitprovisie terecht een belangrijke wijziging ondergaan en de vraag is of een aanbieder een goede landelijke spreiding en bereik heeft op het punt van distributie via de gekwalificeerde pensioenadviseurs (circa 250) en het eigen directe kanaal.

Is het bovenstaande een doemscenario of (binnen afzienbare tijd) realiteit? De tijd zal het leren en is afhankelijk van de economische ontwikkeling, de zittingsduur van het huidige kabinet, de Europese eenwording, de houdbaarheid(financierbaarheid) van het huidige sociale zekerheidsstelsel etc.

Als sector moet je natuurlijk voorsorteren op deze ontwikkelingen. Dat vraagt om visionair en krachtig (uitvoerend) management. Door vereenvoudiging van producten, nieuwe pensioenadministraties (digitaal en STP) zonder complex verleden, web based inzicht in aanspraken en efficiency slagen zal het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijfstak verder afnemen. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan creatieve, innovatieve, initiërende specialisten op tal van gebieden, zoals marketing/communicatie/business development, processen en IT, FRM (kennis van Solvency 2/Basel 3, modelleren, valideren, ALM en risk control). Banen verdwijnen en er komen nieuwe banen voor in de plaats die andere eisen stellen aan opleidingen en vaardigheden. Dat vraagt aanpassing bij kandidaten en werkgevers. In onze praktijk vragen veel opdrachtgevers naar jong(er) hoog opgeleid talent met van nature aanwezige vaardigheden. Tegelijkertijd is er ook vraag naar ervaren en oudere specialisten, die bij het veranderen van baan moeten accepteren dat hun inkomen wordt vastgesteld op basis van de actuele marktomstandigheden.