woensdag 13 februari 2013

Actuariaatcongres 2013Eind deze maand wordt voor de dertiende keer het Actuariaatcongres 2013 georganiseerd.

Het congres zal in het teken staan van solidariteit en de vraag of solidariteit haar grenzen heeft bereikt. Solidariteit is het begrip dat alle vakgebieden in de Actuariële wereld met elkaar verbind. Dit verbindingsstuk is te vinden in de pensioenwereld, in de zorg maar ook bij verzekeraars. De vraag of we de grenzen van solidariteit hebben bereikt is een vraag die hedendaags steeds vaker wordt gesteld.

We zouden tevreden moeten zijn met één van de beste pensioen- en zorgstelsels ter wereld maar hier wordt steeds vaker negatief naar gekeken. Dit onderwerp biedt dus een goede mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines een goed beeld te krijgen van één van de belangrijkste discussiepunten van dit moment.

Het congres zal plaatsvinden op woensdag 27 februari 2013 in het Koninklijke Instituut voor de Tropen.

Meer informatie en inschrijven op: http://www.actuariaatcongres.nl/

donderdag 7 februari 2013

Ortec over Life Cycle Investing


From target date to goal based investing

In the design of a dynamic goal based investment strategy it is important to target the liability, usually the retirement income, instead of only the investment horizon. Consequently, the realized returns during the life cycle period have to be taken into account, besides the individual goal(s) of the investor. In comparison with the traditional asset-only and static life cycle approaches, a dynamic goal oriented strategy will lead to a greater probability of reaching the objectives; a reduced downside risk of not reaching the goals by a target date; and better management of the expectations of your client.

The ultimate goal of the goal oriented dynamic allocation strategy is to manage the expectations of the clients. With continuous monitoring and delivering transparency and effective communication about risk and return the client is involved in taking the right decisions.

Ga naar het volledige working paper op Ortec-finance.com

woensdag 6 februari 2013

KPMG over de gevolgen impactstudie Solvency II

De verzekeringsbranche kan op weg naar Solvency II met verdere vertragingen geconfronteerd worden nu de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) het startsein heeft gegeven voor de Long Term Guarantee Assessment.

Deze impactstudie moet inzicht geven in de toepassing van Solvency II op producten waaraan lange-termijngaranties zijn gekoppeld. Hoewel het hierbij met name om levensverzekeringen gaat, is de studie ook relevant voor schadeverzekeringsproducten met vergelijkbare eigenschappen.

"Hoewel de impactstudie een goede zaak is, is de timing ervan erg ongelukkig", zegt Jeroen van Wageningen, bij KPMG verantwoordelijk voor de Solvency II-dienstverlening. Van Wageningen: “De sector heeft negen weken de tijd om een dergelijk cruciaal onderzoek te verrichten in een periode die samenvalt met de drukste tijd voor financiële verslaglegging. Dit zet de capaciteit van de deelnemende verzekeraars onder hoge druk.

Vanwege de late bekendmaking van de volledige specificaties zullen verzekeringsmaatschappijen de eerste paar weken veel tijd kwijt zijn aan het inventariseren van de benodigde details. Pas daarna kan begonnen worden met de cijfermatige analyse. Dat betekent dat een gedetailleerde planning essentieel is om zowel de studie als de jaarrekeningen met succes te kunnen voltooien."De impactstudie vereist de doorrekening van een dertiental scenario’s. Van Wageningen: "Het gaat hierbij onder meer om de matching adjustment, extended matching adjustment en de extrapolatie van de rente-termijnstructuur. Deze scenario’s moeten worden doorgerekend voor drie peildata: 31 december 2011, 31 december 2009 en 31 december 2004. Het eerste deel van de technische specificaties werd vorig jaar aangekondigd en kort voor het einde van het jaar herzien. Om alle scenario’s op het vereiste niveau door te rekenen, moet veel capaciteit worden vrijgemaakt.


 
Verzekeraars die voor deze werkzaamheden een beperkte hoeveelheid capaciteit beschikbaar hebben, zullen moeten afwegen hoe ze zo goed mogelijk aan de vereisten van de studie kunnen voldoen. Indien een aantal scenario’s niet of alleen in vereenvoudigde vorm kan worden uitgevoerd, zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de uitkomsten. Om Solvency II uiteindelijk optimaal toepasbaar te laten zijn voor de Nederlandse verzekeringsmarkt, moeten de uitkomsten representatief en vergelijkbaar zijn. Het is niet zeker dat dit het geval zal zijn indien er binnen de verzekeringssector verschillende, mogelijk inconsistente benaderingswijzen worden gehanteerd.

Verzekeraars moeten de gevolgde benadering duidelijk beschrijven en in de kwalitatieve toelichtingen aangeven welke praktische problemen ze tijdens de oefening zijn tegengekomen en welke gevolgen deze problemen hebben voor de solvabiliteit. EIOPA heeft zo veel mogelijk informatie nodig om een goede aanpak te kunnen voorstellen.”

Van Wageningen verwacht dat ook de tijd die EIOPA nodig heeft voor het opstellen van het rapport tot verdere vertraging in het tijdpad voor Solvency II kan leiden. Van Wageningen: "De plenaire stemming in het Europees Parlement over Omnibus II is uitgesteld naar 10 juni om ruimte te maken voor deze studie. Het lijkt echter niet realistisch aan te nemen dat er vóór die datum een voor alle partijen aanvaardbare oplossing kan worden gevonden voor de problematiek rond lange-termijngaranties en de resterende geschilpunten met betrekking tot Omnibus II. Ik verwacht dat de stemming zal worden uitgesteld tot na het zomerreces en dat een tweede tussentijdse richtlijn noodzakelijk zal zijn om de invoeringsdatum te kunnen opschuiven."

Ga naar de website voor meer informatie Website KPMG.com