donderdag 14 november 2013

Risicobeheersing Volmachtportefeuille onder de loep bij DNB

 

In de periode januari 2013 tot en met september 2013 heeft de Nederlandsche Bank (DNB)
onderzocht in welke mate verzekeraars de risico’s beheersen die samenhangen met de
volmachtportefeuille. Dit onderzoek betrof een nulmeting onder alle verzekeraars die gebruik
maken van het volmachtkanaal (leven-, natura- en schadeverzekeraars).

De belangrijkste bevinding in ons onderzoek is dat de uitbesteding aan een Gevolmachtigd Agent
(GA) aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, die niet altijd afdoende beheerst worden.
Als rode draad komt naar voren dat de commerciële belangen prevaleren boven risicobeheersing.
Dit beeld vindt DNB verontrustend. Ter illustratie: bij de meerderheid van de verzekeraars wordt
een keuze voor het distributiekanaal ingegeven door diverse marktomstandigheden. Een
evenwichtige afweging wordt (te) beperkt gemaakt. Verder blijkt dat slechts in het uiterste geval
tot opzegging van een volmachtovereenkomst wordt overgegaan, ook ingeval de GA meerdere
keren de overeenkomst niet heeft nageleefd.

Het volmachtkanaal is een vergaande vorm van uitbesteding en DNB benadrukt dat de
verzekeraar als risicodrager van de producten afgezet via het volmachtkanaal volledig
verantwoordelijk is. De bevindingen van DNB in samenhang met de ontwikkelingen in de markt
rechtvaardigen een aantoonbare en adequate risicobeheersing van de verzekeraars op de
volmachtportefeuille.

Hier is de open brief te downloaden die DNB aan de volmachtverzekeraars heeft toegestuurd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen opmerkingen: